ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Навчання в Україні

  Навчання в Українi
Положення про навчання в Українi iноземцiв та осiб без громадянства

I. Загальнi положення

1.Це положення регламентує питання пiдготовки в Українi фахiвцiв для iноземних держав i є обов'язковим для всiх навчальних закладiв i наукових установ незалежно вiд їх пiдпорядкування та форм власностi.
2.Дiя цього Положення не поширюється на iноземцiв, якi постiйно проживають на територiї України i мають право на освiту нарiвнi з громадянами України.
3.Iноземцi здобувають освiту за очною формою навчання, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.
4.Прийом iноземцiв для здобуття освiти здiйснюється навчальними закладами i науковими установами, якi мають лiцензiю на провадження освiтньої дiяльностi i акредитованi.
5.До навчальних закладiв i наукових установ приймаються iноземцi без обмежень за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками.

II. Пiдстави прийому

6.Прийом iноземцiв для навчання в Українi здiйснюється на пiдставi:
•мiжнародних договорiв України;
•загальнодержавних програм;
•договорiв, укладених навчальними закладами з юридичними та фiзичними особами.

III. Види пiдготовки

7.Iноземцi можуть здобути освiту в Українi:

•у професiйно-технiчних навчальних закладах;
•у вищих навчальних закладах;
•в аспiрантурi i докторантурi вищих навчальних закладiв та наукових установ;
•у закладах пiслядипломної освiти.

IV. Умови прийому

8.Для здобуття освiти в Українi приймаються iноземцi, якi мають повну загальну середню освiту.
9.Iноземцi, якi навчалися у вищих навчальних закладах зарубiжних країн, приймаються для подальшого здобуття вищої освiти в Українi на пiдставi документiв про наявнiсть завершеного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня. Особи, якi не мають такої освiти приймаються для навчання в Українi згiдно з вимогами цього Положення.
10.В аспiрантуру вищих навчальних закладiв i наукових установ приймаються iноземцi, якi мають повну вищу освiту i виявили здiбностi до науково-дослiдної роботи.
11.Для здобуття пiслядипломної освiти приймаються iноземцi, якi мають повну вищу освiту.

V. Вимоги до стану здоров`я

12.Для здобуття освiти у вищих навчальних закладах України прийма-ються iноземцi, якi не мають медичних протипоказань для мешкання у клiма-тичних умовах України i навчання за вiдповiдними напрямами пiдготовки, спецiальностями.

VI. Перелiк документiв i порядок їх подання

13.Iноземцi - кандидати для навчання в Українi, подають такi документи:
а) анкету (додаток N1);
б) копiю документа про освiту з перелiком вивчених навчальних дисциплiн (предметiв) i одержаних з них оцiнок (балiв);
в) документ про вiдсутнiсть ВIЛ-iнфекцiї, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України;
г) медичний сертифiкат про стан здоров`я, засвiдчений офiцiйним орга-ном охорони здоров`я країни, з якої прибув iноземець, i виданий не пiзнiше нiж за два мiсяцi до в'їзду для навчання в Українi;
д) страховий полiс з надання екстреної медичної допомоги (крiм iноземцiв, якi прибули з країн з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
е) копiю документа про народження;
є) 6 фотокарток розмiром 6 х 4 см.

14.Особи, якi вступають до аспiрантури або докторантури додатково подають список опублiкованих наукових праць, iз зазначенням мiсця друкування, засвiдченi керiвником навчального закладу, установи, органiзацiї за мiсцем роботи. Аспiранти, якi не мають опублiкованих праць, подають науковi доповiдi (реферати) з обраної ними наукової спецiальностi. При вступi до докторантури, крiм того подаються:
а) розгорнутий план дисертацiйної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук;
б) копiю диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.

15.Документи, зазначенi в пунктах 13, 14 цього Положення повиннi бути написанi українською, росiйською або англiйською мовою, а документи, зазначенi в пiдпунктах "б", "в", "г", "е" пункту 13 i пiдпункту "б" пункту 14, окрiм цього - засвiдченi вiдповiдно до законодавства країни їх видачi та легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.
16.Документи, зазначенi в пунктах 13, 14 цього Положення, осiб, якi направляються на навчання за мiжнародними договорами та загальнодержавними програмами через дипломатичну установу України або через дипломатичну установу своєї країни в Українi надсилаються на адресу Мiнiстерства освiти i науки України до 30 квiтня для вступу в поточному роцi до аспiрантури, докторантури, закладiв пiслядипломної освiти, на всi iншi форми навчання - до 30 травня, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України. Документи, одержанi пiзнiше зазначеного строку, можуть розглядатися для вирiшення питання про навчання в наступному роцi.
17.Особи, якi прибувають для навчання за договорами (контрактами), укладеними навчальними закладами з юридичними або фiзичними особами, подають документи, перелiченi в пунктах 13, 14 цього Положення, безпосередньо навчальному закладу.

VII. Прийом iноземцiв для навчання за мiжнародними договорами, загальнодержавними програмами, договорами, укладеними навчальними закладами з юридичними та фiзичними особами

18.Прийом iноземцiв для навчання за мiжнародними договорами, загальнодержавними програмами, договорами, укладеними навчальними закладами з юридичними та фiзичними особами здiйснюється вiдповiдно до "Положення про прийом iноземцiв та осiб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладiв", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 1998 року N1238.

VIII. Умови навчання i матерiального забезпечення

19.Всi iноземцi сплачують за навчання в Українi, якщо iнше не передбачено законодавством України або мiжнародними договорами України.
20.Iноземцi, якi навчаються в Українi на пiдставi мiжнародних договорiв, загальнодержавних програм, користуються навчальними примiщеннями, читальними залами i бiблiотеками, спортивними i культурними комплексами, забезпечуються стипендiєю i мiсцями у студентських гуртожитках нарiвнi з громадянами України, якщо iнше не передбачено вiдповiдними договорами i програмами.
21.Умови навчання iнших категорiй iноземцiв визначаються договорами (контрактами).
22.Навчальнi заклади не несуть витрат i не беруть на себе iнших зобов'язань у зв'язку з перебуванням в Українi родин iноземцiв, якi здобувають освiту.
23.Переведення iноземцiв, якi навчаються на пiдставi мiжнародних договорiв, загальнодержавних програм, з одного навчального закладу до iншого здiйснюється пiсля завершення навчального року, вiдповiдно до розпорядження Мiнiстерства освiти i науки України, iнших категорiй iноземцiв - вiдповiдно до письмового узгодження мiж навчальними закладами.
24.Пiсля завершення навчання в Українi, iноземцi у двомiсячний строк зобов'язанi виїхати на батькiвщину.

IX. Пiдготовчий рiк. Вивчення мови

25.Iноземцi (крiм аспiрантiв, докторантiв i тих, якi прибувають для здобуття пiслядипломної освiти), якi не володiють українською мовою або мовою, на якiй здiйснюється навчання, зараховуються на пiдготовчi факультети (вiддiлення) для iноземцiв вищих навчальних закладiв строком на один рiк за результатами тестування. За бажанням iноземцiв допускається їх навчання на пiдготовчому факультетi (вiддiленнi) строком два роки, з щорiчною сплатою у розмiрах, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 1993 року N136 "Про навчання iноземних громадян в Українi".
26.На пiдготовчому факультетi (вiддiленнi) iноземцi вивчають українську мову, iсторiю України, країнознавство, математику, фiзику, хiмiю, бiологiю, географiю та iншi навчальнi дисциплiни, залежно вiд спецiальностi, яку вони мають намiр здобути.
27.Пiсля закiнчення навчального року проводяться випускнi екзамени. Особи, якi успiшно склали випускнi екзамени, отримують копiю свiдоцтва вiдповiдного зразка (додаток N2). Оригiнал свiдоцтва осiб, якi навчалися на пiдставi мiжнародних договорiв i загальнодержавних програм, разом з особовою справою надсилається навчальному закладу, вiдповiдно до розпорядження Мiнiстерства освiти i науки України, iнших категорiй iноземцiв - на письмовий запит приймаючого навчального закладу, а у випадку продовження навчання у тому ж навчальному закладi - залишається в особовiй справi студента.
Мiсто i навчальний заклад, де навчатиметься пiсля пiдготовчого факультету iноземець, прийнятий за мiжнародними договорами, загальнодержавними програмами визначається Мiнiстерством освiти i науки України, а iншi - згiдно з умовами вiдповiдних договорiв (контрактiв).
28.Iноземцi, якi не виявили на пiдготовчому факультетi знань, необхiдних для подальшого здобуття освiти, вiдраховуються i повертаються на батькiвщину.
29.Iноземцi, якi володiють українською мовою або мовою, якою здiйснюється навчання, приймаються для здобуття освiти за результатами письмового тестування з мови навчання i профiльних предметiв рiвня повної загальної середньої освiти.

Х. Навчання у професiйно-технiчних i вищих навчальних закладах

30.Змiст освiти i строк навчання у професiйно-технiчних i вищих навча-льних закладах, а також умови присвоєння iноземцям вiдповiдної квалiфiка-цiї, визначаються згiдно з чинним законодавством України.

ХI. Навчання у вищих навчальних закладах iноземцiв, якi мають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень бакалавра

31.Змiст освiти i строк навчання у вищих навчальних закладах, а також умови присвоєння вiдповiдної квалiфiкацiї iноземцям, якi мають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень бакалавра, визначаються Державними стандартами освiти i здiйснюються вiдповiдно до "Положення про органiзацiю навчаль-ного процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом Мiнiс-терства освiти України вiд 2 червня 1993 року N161.

ХII. Пiдготовка науково-педагогiчних та наукових кадрiв через аспiрантуру i докторантуру

32.Iноземцi приймаються до аспiрантури i докторантури вищих навчальних закладiв i наукових установ для пiдготовки i захисту дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата наук, доктора наук за пiдсумками спiвбесiди.
33.Умови навчання в аспiрантурi та перебування в докторантурi, а також строки пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадрiв через аспiрантуру i докторантуру визначаються "Положенням про пiдготовку науково-педагогiчних i наукових кадрiв", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 1999 року N309.

ХIII. Пiслядипломна освiта

34.Iноземцi, якi бажають здобути нову квалiфiкацiю та професiю на основi ранiше здобутої у навчальному закладi i досвiду практичної роботи, поглиблення професiйних знань, умiнь за спецiальнiстю, професiєю, приймаються до закладiв пiслядипломної освiти.
35.Iноземцi, якi прибувають для здобуття пiслядипломної освiти строком до одного року, зобов'язанi володiти українською мовою або мовою, якою здiйснюється навчання. Особам, якi прибувають для здобуття пiслядипломної освiти строком бiльше одного року i не володiють українською мовою, або мовою, якою здiйснюється навчання.
36.Змiст освiти i строк навчання, а також умови присвоєння вiдповiдної квалiфiкацiї iноземцям у закладах пiслядипломної освiти визначаються згiдно з чинним законодавством України.

XIV. Документи про освiту

37.Iноземцям, якi завершили навчання, захистили дипломний проект (роботу), склали державнi екзамени, згiдно з вимогами освiтньо-професiйної програми пiдготовки, рiшенням державної комiсiї присвоюється вiдповiдний освiтнiй рiвень (квалiфiкацiя) i видається документ про освiту зразка, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 листопада 1997 року N1260 "Про документи про освiту та вченi звання".
38.Навчальний заклад, у двадцятиденний строк, проводить легалiзацiю документiв про освiту випускникiв iноземцiв в Мiнiстерствi закордонних справ України.

XV. Порядок ознайомлення iноземцiв з "Положення про навчання в Українi iноземцiв та осiб без громадянства"

39.Навчальнi заклади в обов'язковому порядку ознайомлюють студентiв-iноземцiв з цим Положенням.
40.Iноземцi, якi здобувають освiту в Українi письмово пiдтверджують свою згоду виконувати вимоги цього Положення.