на головну сторінку  
на головну сторінку    
    ON-LINE трансляція ДТРК "УТР" в обрані форум на сайті  
увімкнути трансляцію телеканалу УТР

11 : 40

Хочете подивитися?
> натисніть тут <

12 : 10

 

12 : 15

 

14 : 00

 

15 : 00

 

17 : 00

Концерт за за участю військових оркестрів  

18 : 00

Україна: час місцевий. Новини "Пульс". Спецвипуск до 20-ї річниці Незалежності України  

19 : 00

 

19 : 10

 
 

ЗМІНИ В ПРОГРАМІ:

Увага! Зміни у програмі!

24 серпня 2011 року

ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" до Дня Незалежності України планує наступні прямі трансляції:

З 10:30 до 11:00 Урочистості з нагоди 20-ї річниці Незалежності України

З 20:00 до 20:30 Мистецький телемарафон до 20-ї річниці Незалежності України з Майдану Незалежності у місті Києві

Дирекція програм

  ВХІД ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
  логін
     
  пароль
 
   
 
 

Довiдка про правила в'їзду (виїзду) іноземців в Україну

<< версія для друку >>

ДОВІДКА про правила в'їзду (виїзду) iноземцiв в Україну

1.Довiдка про правила в'їзду (виїзду) iноземцiв в Україну 2.Додаток.
Дипломатичнi та службовi вiзи
3.Додаток
Пiдстави для оформлення вiз
4.Додаток
Паспорти, якi не звiльняються вiд реєстрацiї в органах внутрiшнiх справ України
5.Додаток
Перелiк країн, з якими у України iснує безвiзовий режим поїздок.

На сьогоднiшнiй день українським законодавством визначено як вiзовий, так i безвiзовий порядок в'їзду iноземцiв (iноземних громадян та осiб без громадянства) в Україну.

В'їзд (виїзд) iноземцiв в Україну регулюється Законом України про правовий статус iноземцiв вiд 4 лютого 1994 року, Правилами в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю (постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 29 грудня 1995 року N1074) та Правилами оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну (постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 20 лютого 1999 року N227).

Iноземцi в'їжджають (виїжджають) в Україну через пункти пропуску на державному кордонi за нацiональним паспортом i у разi наявностi вiзи, якщо iнший порядок в'їзду не встановлено законодавством України.

Всi категорiї вiз оформлюються дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном. На територiї України Департамент консульської служби Мiнiстерства закордонних справ оформляє дипломатичнi вiзи на термiн акредитацiї дипломатичного працiвника та службовi вiзи працiвникам вiдомств закордонних справ iноземних держав, якi мають службовий паспорт, працiвникам зарубiжних засобiв iнформацiї, а також членам їх сiмей на термiн дiї службової картки (Додаток 1).

Термiн дiї вiз може бути продовжений на територiї України. Дипломатичнi та службовi вiзи, виданi дипломатичному персоналу, працiвникам дипломатичних представництв, консульських установ, мiжнародних та iнших акредитованих в Українi органiзацiй, продовжуються Департаментом Консульської служби МЗС України. Iншi типи вiз продовжуються органами МВС України.

Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 року N227 оформлення вiз для iноземцiв здiйснюється залежно вiд мети їх поїздки в Україну та при наявностi вiдповiдних до цiєї мети документiв (Додаток 2). Залежно вiд перiоду дiї вiзи подiляються на короткотермiновi, якi видаються на перiод до шести мiсяцiв та довготермiновi, якi видаються на перiод вiд шести мiсяцiв до одного року; на разовi, двох та багаторазовi, колективнi.

Пiд час тимчасового перебування в Українi iноземцi або особи без громадянства не мають права змiнювати статус перебування на будь-який iнший та звертатися за дозволом на постiйне проживання в Українi.

З 1 липня 2001 року згiдно з Указом Президента України "Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживання" N435 вiд 15.06.01 реєстрацiя iноземцiв, якi в установленому порядку в'їжджають в Україну, та їх паспортних документiв здiйснюється тiльки в пунктах пропуску через державний кордон України органами Державного комiтету у справах охорони державного кордону України. Подальша реєстрацiя iноземцiв, якi на законних пiдставах тимчасово перебувають на територiї України, та їх паспортних документiв в органах внутрiшнiх справ не провадиться.

Реєстрацiя iноземцiв, якi в'їжджають в Україну на постiйне проживання, навчання, стажування та роботу буде здiйснюватись органами внутрiшнiх справ у встановленому порядку

У випадку втрати на територiї України нацiонального паспорта iноземець повинен повiдомити органiзацiю, що його приймає, та орган внутрiшнiх справ, який на прохання громадянина видає йому про це довiдку. Пiсля отримання у дипломатичному представництвi чи консульськiй установi своєї країни нацiонального паспорту на пiдставi особистої заяви iноземця та клопотання органiзацiї, що його приймає, органом внутрiшнiх справ вирiшується питання про видачу вiзи на виїзд з України або реєстрацiю нацiонального паспорта iноземця.

Виїзд iноземцiв та осiб без громадянства з України

Iноземцi та особи без громадянства, якi тимчасово перебували в Українi, виїжджають в тому ж порядку, в якому в'їхали в Україну.

Згiдно з постановою Кабінету Міністрів України вiд 5 червня 2000 року N910 та постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.01 No.1259 iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi чи перебувають в Українi з метою працевлаштування на пiдставi Центру зайнятостi або навчаються у вищих закладах освiти України, в'їжджають в Україну та виїжджають з України за паспортними документами з вiдповiдними вiдмiтками та посвiдками на проживання.

Транзитний проїзд iноземцiв через територiю України дозволяється за наявностi у них транзитної української вiзи, вiзи країни призначення, проїзних квиткiв або iнших документiв, що пiдтверджують транзитний характер поїздки.

Громадяни держав, з якими Україною укладено мiжнароднi угоди про безвiзовi поїздки громадян (Додаток 4), в'їжджають в Україну та виїжджають з України без віз по документам, дiйсним для виїзду за кордон, у разi наявностi страхового полiсу та належним чином оформленого запрошення (в оригiналi) вiд юридичних чи фiзичних осiб в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України. Для громадян Росiї i Бiлорусiї, згiдно з укладеними Угодами, діє безвізовий режим в'їзду в Україну та виїзду з України по документам, що посвідчують особу та підтверджують громадянство. Для громадян Молдови діє безвізовий режим в'їзду в Україну та виїзду з України на підставі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство (з 02.07.02 безвізовий в'їзд та виїзд з України для громадян Молдови здійснюватиметься на підставі документів, дійсних для виїзду за кордон).

Додаток 1
Дипломатичнi та службовi вiзи

Дипломатична вiза оформляється особам, якi мають дипломатичнi паспорти:
- дипломатичному персоналу iноземних представництв та консульських установ в Українi, членам їхнiх сiмей;
- iноземцям, якi в'їжджають в Україну з мiсiями дипломатичного характеру;
- дипломатичним кур'єрам;
- членам урядiв, парламентiв, мiжнародних органiзацiй;
- видатним полiтичним дiячам, в'їзд яких в Україну має дипломатичний характер.
Службова вiза подiляється на три категорiї та оформляється:
С-1
- технiчному персоналу iноземних дипломатичних представництв та консульських установ в Українi, членам їх сiмей;
- представникам мiжнародних органiзацiй в Українi;
- представникам органiв державної влади iноземних країн, якi в'їжджають в Україну у службових справах.
С-2
- представникам вiйськових формувань та установ, якi в'їжджають в Україну у службових справах на запрошення вiдповiдних державних органiв.
С-3
- представникам промислових, торгiвельних, фiнансових та полiтичних кiл, якi в'їжджають в Україну у службових справах на запрошення державних установ, зареєстрованих в Українi у встановленому порядку.

Додаток 2
Пiдстави для оформлення вiз


П-1 (приватна вiза) - запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС, або запрошення лiкувального закладу в Українi та iншi документи, що пiдтверджують приватний характер поїздки.
П-2 (приватна вiза) - особиста заява, результати спiвбесiди з працiвником дипломатичного представництва чи консульської установи України, на якого покладено обов'язки щодо прийняття рiшення стосовно оформлення вiзи, та документи, що пiдтверджують українське походження iноземця або особи без громадянства. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01 No.1003 візи особам українського походження оформляються на термін до п'яти років.
Б (дiлова вiза) - запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС.
Т (туристична вiза) - документи, що пiдтверджують туристичний характер поїздки.
Г (вiза для представникiв гуманiтарних мiсiй) - пiдтвердження Комiсiї при Кабiнетi Мiнiстрiв України з питань координацiї, приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить з iноземних держав.
Л (вiза для працiвникiв рятувальних служб) - пiдтвердження, видане МНС.
О (студентська вiза) - запрошення встановленого зразка на навчання, видане Мiносвiти.
М (вiза для працiвникiв засобiв масової iнформацiї) - розпорядження МЗС України щодо оформлення вiзи.
Р (вiза для представникiв релiгiйних мiсiй) - запрошення релiгiйної органiзацiї, засвiдчене Держкомрелiгiї.
ТР-1 (транзитна вiза) - наявнiсть документа, що пiдтверджує транзитний характер поїздки, вiза до третьої країни, проїзний квиток тощо.
ТР-2 (транзитна вiза) - документи, що пiдтверджують транзитний характер перевезень вантажним автотранспортом i пасажирським автобусним транспортом через територiю України.
IМ-1 (iммiграцiйна вiза) - дозвiл на роботу, оформлений Мiнпрацi.
IМ-2 (iммiграцiйна вiза) - дозвiл мiсцевого органу виконавчої влади на постiйне проживання в Українi.
ОП (вiза для обслуговуючого персоналу транспортних засобiв мiжнародного сполучення) - лiцензiя на здiйснення мiжнародних перевезень, видана вiдповiдним компетентним органом держави перебування. [abzats ] Вiзи iнших типiв оформляються на пiдставi звернення органiв державної влади iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, запрошень мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, а також запрошень встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України зразка вiд фiзичних та юридичних осiб України. [abzats ] Не вимагаються запрошення для оформлення вiз типiв С,Б,Н,К,П, громадянам країн - членiв Європейського Союзу, Канади, Словаччини, США, Туреччини, Швейцарiї та Японiї (постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 травня 2000 N750, вiд 01 вересня 2000 року N1376, вiд 07 лютого 2001 року N113, вiд 28 лютого 2001 року N192) [abzats ] У разi потреби працiвник дипломатичного представництва чи консульської установи України може затребувати iншi документи, що уточнюють мету поїздки iноземця або особи без громадянства, а також запросити ту чи iншу особу для додаткової спiвбесiди.

Додаток 3

Паспорти, якi не звiльняються вiд реєстрацiї в органах внутрiшнiх справ України:
- iноземцiв, якi перебувають в Українi бiльш нiж 6 мiсяцiв;
- iноземцiв, якi прямують на навчання та на роботу в Україну за контрактом.

Додаток 4

Перелiк країн, з якими у України iснує безвiзовий режим поїздок (станом на жовтень 2001 року)

Аргентинська Республiка - дипломатичнi, службовi або офiцiйнi паспорти;
Азербайджанська Республiка - документи, дійсні для виїзду за кордон;
• Республiка Бєларусь - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;
• Республiка Болгарiя - дипломатичнi, службовi паспорти;
• Федеративна Республiка Бразилiя - дипломатичнi, службовi паспорти;
• Республiка Вiрменiя - документи, дійсні для виїзду за кордон;
• Соцiалiстична Республiка В'єтнам - дипломатичнi, службовi паспорти;
• Республiка Гвiнея - дипломатичнi, службовi паспорти;
Грузiя - документи, дiйснi для виїзду за кордон;
Естонська Республiка - дипломатичнi паспорти;
• Держава Iзраїль - дипломатичнi паспорти;
• Iсламська Республiка Iран - дипломатичнi, службовi паспорти;
• Республiка Казахстан - документи, дійсні для виїзду за кордон;
Китайська Народна Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти, нацiональнi паспорти з вiдмiтками про службову мету поїздки;
Киргизька Республiка - документи, дійсні для виїзду за кордон;
Корейська Народно-Демократична Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;
• Республiка Куба - дипломатичнi, службовi паспорти;
Лаоська Народно-Демократична Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;
Латвiйська Республiка - дипломатичнi паспорти;
Литовська Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;
Мексиканськi Сполученi Штати - дипломатичнi паспорти;
Молдова - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство (до 01.07.02); з 02.07.02 - документи, дійсні для виїзду за кордон;
Монголiя - документи, дiйснi для виїзду за кордон;
• Республiка Польща - документи, дiйснi для виїзду за кордон;
Росiйська Федерацiя - документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство;
Румунiя - документи, дiйснi для виїзду за кордон;
Словацька Республiка - дипломатичнi, службовi паспорти;
СРЮ - дипломатичнi, службовi паспорти;
Таджикистан - документи, дійсні для виїзду за кордон;
Турецька Республiка - дипломатичнi, службовi або спецiальнi паспорти (Тур.);
Туркменистан - дипломатичнi, службовi паспорти;
Угорська Республiка - документи, дiйснi для виїзду за кордон;
• Республiка Узбекистан - документи, дійсні для виїзду за кордон;
• Республiка Хорватiя - дипломатичнi, службовi паспорти;
• Республiка Чилi - дипломатичнi, службовi або офiцiйнi паспорти (Чилi).

 
 
 

НОВИНИ

 

24.08.2011 Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському

З нагоди 20-ї річниці Незалежності України Президент України Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському в Києві, повідомляє далі >>


24.08.2011 Президент України привітав телеглядачів каналу «Євроньюз» з відкриттям мовлення українською мовою

Президент України Віктор Янукович привітав українців у країні та за кордоном з початком мовлення телеканалу «Євроньюз» українською мовою, повідомляє далі >>


24.08.2011 Європарламентарі готові підтримувати Україну у прагненні стати повноправним членом ЄС

Європарламентарі висловлюють готовність підтримувати прагнення України стати повноправними членами Європейського Союзу. Про це представники делегації Європейського пар... далі >>


 
 
 

ПАРТНЕРИ:

 

 
 

 

  Сайт оптимізований для перегляду броузерами Internet Explorer - 4.0 і вище,
Netscape Navigator- 7.0.
Мінімальне розширення 800 х 600
Розробка сайту intellCOM

Звязок з веб-мастером